ΣXAPA MEΓAΛH “Pn”

μεγάλης & μεσαίας εστίας για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «Pn».