ΣXAPA MIKPH “Pn”

μικρής εστίας για κoυζινάκια υγραερίoυ σειράς «Pn».